Montenegrin

Istraživanje o zastupljenosti manjina u državnim organima Crne Gore

U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2014. godinu i Akcionim planom za Poglavlje 23. ‚‚Pravosuđe i temeljna prava‚‚ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u državnim organima.

Naime, Ustav Crne Gore u članu 79 tačka 10 jemči manjinama pravo na srazmjernu zastupljenost u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave. Takođe, Zakon o državnim službenicima i namještenima i Zakon o manjinskim pravima i slobodama daje iste garancije, kako u zakonodavnim tijelima, tako i u državnim organima i organima lokalne samouprave. Strategijom manjinske politike, kao izrazu političke volje Vlade Crne Gore za sveukupan odnos prema manjinskim zajednicama, ovo pitanje ima centralno mjesto. Ovakva potreba proizilazi i iz potreba i zahtjeva Evropske Unije.

Osnovni cilj sprovođenja istraživanja jeste prikupljanje podataka o nacionalnoj strukturi zaposlenih, kako bi smo, u svom daljem radu, imali osnovu za sprovođenje pomenute ustavne i zakonske garancije. Prikupljeni podaci će biti korišćeni samo za pomenute svrhe, neće se zloupotrebljavati, a kompletan proces će se odvijati u skladu sa zakonskim rješenjima o tajnosti ličnih podataka.

U saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Uprava za kadrove je utvrdila Upitnik za sprovođenje istraživanja koje će se realizovati u državnim organima.

Državni organi u obavezi su da popunjene upitnike dostave Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, najkasnije do 18. marta 2015. godine, i to u prilogu akta u kojem će biti naznačeno; koliki je ukupan broj zaposlenih državnih službenika i namještenika u tom organu (posebno naveden broj zaposlenih na neodređeno i zaposlenih na određeno vrijeme) i koliko je upitnika popunjeno od strane ispitanika. Upitnik ne popunjavaju pripravnici i lica koja su angažovana po osnovu ugovora.

Upitnik za sprovođenje istraživanja o zastupljenosti manjina u državnim organima

Za dodatne informacije:

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Uprava za kadrove                         

Leon Gjokaj, br.tel: 069/318-000

Đuro Nikač, br.tel: 020 203-191

Fikret Ljuljanović, br.tel: 069/541-941

Vladana Miranović, br.tel: 069/302-962

 

Biljana Nedović, br.tel: 069/132-890 

 

Seminar "Integracija Crne Gore u NATO"

Dana 26.februara 2015.godine u opstini Tivat održan je seminar na temu "Integracija Crne Gore u NATO" u organizaciji Uprave za kadrove i vladinog Komunikacionog tima za NATO.

Predavač na seminaru bio je dr Mehmedin Tahirović uz učešće gosta predavača ambasadora Republike Mađarske u Crnoj Gori Kristijana Poše. Ambasador Poša je govorio na temu "Iskustva i benefiti članstva Republike Mađarske u NATO". Ambasador Poša istakao je istorijske okolnosti i proces ulaska Mađarske u NATO, kao i stepen sigurnosti koji danas osjećaju građani Mađarske. Posebno se osvrnuo na prednosti članstva od momenta uključenja 1999. godine do danas.

Dr Tahirović je govorio o razlozima koji opredjeljuju ulazak Crne Gore u NATO, sa posebnim akcentom na teritorijalni integritet i suverenitet Crne Gore i u vezi sa tim negativna iskustva iz proslosti.

Na seminaru je učestvovalo 39 službenika opštine Tivat, odbornika iz lokalnog parlamenta i predstavnika javnih preduzeća i Uprave policije u Tivtu. Učesnici su pokazali visok nivo interesovanja za ovu temu posebno u dijelu koji se odnosi na benefite članstva Crne Gore u NATO. Pored navedenih učesnika seminaru su prisustvovali predstavnici lokalnih medija opstine Tivat.

Foto galerija

  Crna Gora

 

UPRAVA ZA KADROVE


U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2014. godinu i Akcionim planom za Poglavlje 23. ‚‚Pravosuđe i temeljna prava‚‚ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u organima državne uprave i službi Predsjednika Crne Gore, Skupštine Crne Gore, Vlade Crne Gore.

Naime, Ustav Crne Gore u članu 79 tačka 10 jemči manjinama pravo na srazmjernu zastupljenost u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave. Takođe, Zakon o državnim službenicima i namještenima i Zakon o manjinskim pravima i slobodama daje iste garancije, kako u zakonodavnim tijelima, tako i u državnim organima i organima lokalne samouprave. Strategijom manjinske politike, kao izrazu političke volje Vlade Crne Gore za sveukupan odnos prema manjinskim zajednicama, ovo pitanje ima centralno mjesto. Ovakva potreba proizilazi i iz potreba i zahtjeva Evropske Unije.

Osnovni cilj sprovođenja istraživanja jeste prikaupljanje podataka o nacionalnoj strukturi zaposlenih, kako bi smo, u svom daljem radu, imali osnovu za sprovođenje pomenute ustavne i zakonske garancije. Prikupljeni podaci će biti korišćeni samo za pomenute svrhe, neće se zloupotrebljavati, a kompletan proces će se odvijati u skladu sa zakonskim rješenjima o tajnosti ličnih podataka.

U saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Uprava za kadrove je utvrdila Upitnik za sprovođenje istraživanja koje će se realizovati u organima državne uprave i službi Predsjednika Crne Gore, Skupštine Crne Gore, Vlade Crne Gore.

Navedeni državni organi u obavezi su da popunjene upitnike dostave Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, najkasnije do 01. oktobra 2014. godine, i to u prilogu akta u kojem će biti naznačeno; koliki je ukupan broj zaposlenih državnih službenika i namještenika u tom organu (posebno naveden broj zaposlenih na neodređeno i na određeno vrijeme) i koliko je upitnika popunjeno od strane ispitanika.

Upitnik za sprovođenje istraživanja o zastupljenosti manjina u organima državne uprave i službi Predsjednika Crne Gore, Skupštine Crne Gore, Vlade Crne Gore

 


 

Za dodatne informacije:

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava                                                                                                                        Uprava za kadrove

Leon Gjokaj, br.tel: 020/482-126                                                                                                                                 Đuro Nikač, br.tel: 020 203-191

Fikret Ljuljanović, br.tel: 069/941-941                                                                                                              Vladana Miranović, br.tel: 069/302-962

                                                                                                                                                                                Biljana Nedović, br.tel:069/132-890


 

Otvoren ciklus obuka na temu "Integracija Crne Gore u NATO"

Dana 25.02.2015. godine u Upravi za kadrove je otvoren ciklus obuka na temu "Integracija Crne Gore u NATO" i realizovana prva od 8 planiranih obuka na pomenutu temu koju već par godina realizuju Uprava za kadrove i vladin Komunikacioni tim za NATO.

Polaznicima obuke se obratila direktorica Uprave za kadrove g-đa Svetlana Vuković koja je ukazala na značaj organizovanja obuka na ovu temu, Nacionalni koordinator, ambasador Vesko Garčević koji je imao izlaganje na temu "Dosadašnji rezultati i budući koraci do punopravnog članstva Crne Gore u NATO", kao i pukovnik dr MehmedinTahirović koji je i stalni predavač na obukama na ovu temu.

Obuci je prisustvovalo 30 službenika iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Generalnog sekretarijata Vlade.

 Foto galerija

Ciklus obuka na temu "Integracija Crne Gore u NATO"

Uprava za kadrove i vladin Komunikacioni tim za NATO nastavljaju sa realizovanjem obuka na temu "Integracija Crne Gore u NATO" i u 2015.godini. Otvaranje ciklusa i prva od 8 obuka biće 25.02.2015.godine u Upravi za kadrove sa početkom u 09:30h. Polaznike će pozdraviti direktorica Uprave za kadrove g-đa Svetlana Vuković i Nacionalni koordinator za NATO, ambasador Vesko Garčević.

Obuka je namjenjena službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde i Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Predavač na obuci je pukovnik docent dr Mehmedin Tahirović.

OBAVJEŠTENJE

Seminar „Opšti upravni postupak" koji je planiran za 18.02.2015.godine ODRŽAĆE SE 20.02.2015.godine u Upravi za kadrove s početkom u 9:30.

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU SEMINARA

Seminar na temu „Opšti upravni postupak" koji je predvidjen za 18.02. 2015.godine se odlaže. Informacije o novom terminu će biti naknadno postavljene.

Prezentacija novog Zakona o upravnom postupku

Uprava za kadrove i Ministarstvo unutrašnjih poslova, uz tehničku podršku IPA projekta "Jačanje kapaciteta upravljanja EU sredstvima i opštih upravnih procedura" finansiranim od strane EU, organizuje šest prezentacija novog Zakona o upravnom postupku.

Pored Podgorice, prezentacije će se realizovati u dvije opštine i to u Bijelom Polju i Tivtu.

Na prezentacijama će učestvovati starješine organa, predstavnici iz redova visoko- rukovodnog kadra, predstavnici sudova, tužilaštava, područnih organa za prekršaje sa centralnog i lokalnog nivoa.

Cilj održavanja ovih prezentacija je da se predstave novi instituti ovog zakona, obaveze organa kod implementacije novog zakona, intenzivne obuke koju će Uprava za kadrove organizovati za javne službenike koji će voditi upravni postupak na svim nivoima javne uprave. 

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU SEMINARA

 

Seminar na temu „Javni nastup" predvidjen za 13.02.2015.godine ODLAŽE SE za 26.02.2015.godine. Mjesto i vrijeme održavanja seminara ostaju isti.

Počela realizacija indijskog programa tehničke i ekonomske saradnje u okviru projekta ITEC

Ministarstvo vanjskih poslova Indije je u julu mjesecu objavilo poziv za višemjesečne obuke u okviru projekta ITEC „ Indijski program tehničke i ekonomske saradnje" za akademsku 2014/2015. Program je namijenjen službenicima visoko rukovodnoog kadra, ekspertsko – rukovodnog kadra i ekspertskog kadra. Obuke se sprovode u saradnji sa preko 40 instituta iz Indije, a neki od njih su: Institut za menadžment(HM), Institut za masovne komunikacije (IIMC), Nacionalni institut za preduzetništvo i razvoj malih i srednjih preduzeća, Univerzitet stranih jezika i dr. Kursevi se odnose na sledeće oblasti:

Opširnije...

Izrada regionalne komparativne studije na temu "Metodologija za izradu Strategije reforme javne uprave na zapadnom Balkanu"

Regionalna škola za državnu upravu (ReSPA) najavljuje izradu regionalne komparativne studije na temu "Metodologije za izradu Strategije reforme javne uprave na zapadnom Balkanu", te održavanje drugog sastanka PAR mreže (Public Administration Reform/Reforma javne uprave), koji će se održati 26 i 27 januara o.g u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, u prostorijama hotela "Europa".

Prvi dan događaja će biti posvećen navedenoj studiji, uz prezentacije nacionalnih inputa, diskusiji o tome kako najbolje iskoristiti rezultate istraživanja, te načinu na koji ReSPA može doprinijeti poboljšanju Metodologije i sadržaju Strategije reforme javne uprave na zapadnom Balkanu. Tema drugog dana najavljenog dvodnevnog događaja će biti nacionalni i regionalni akcioni planovi - u svijetlu SEE 2020 Strategije, te pitanju kako postići sinergiju u cijeloj regiji. Takođe, definisaće se uloga ReSPA u daljnjim aktivnostima vezanim za reformu javne uprave.

Događaj je namjenjen visoko rukovodnom kadru u državnoj upravi, koji su u poziciji da utiču na proces donošenja odluka u svojim institucijama.

Opširnije...

Praksa u Upravi za kadove na osnovu Ugovora fakulteta Malme Hogskola Švedske i Uprave za kadove Crne Gore

Filip Lancia kao student III godine fakulteta Malme Hogskola iz Švedske od 1.09.2014. do 09.01.2015. obavljao je praksu u Upravi za kadove na osnovu Ugovora fakulteta Malme Hogskola Švedske i Uprave za kadove Crne Gore.

U navedenom periodu upoznao se sa nadležnostima i poslovima Uprave za kadrove kao centralnog organa za upravljanje kadrovima u Crnoj Gori.

Mentor Filipa Lanice je bila Milena Purlija, pomoćnica direktorice u Upravi za kadrove, koja je pripremila program za praksu i pratila rad kroz dnevnik o Filipovim aktivnostima.

Opširnije...

Sastanak sa predstavnicima Policijske akademije

Dana 15.01.2015.godine sa početkom u 12h u Upravi za kadrove je održan sastanak sa predstavnicima Policijske akademije. U ime Policijske akademije sastanku su prisustvovale Milica Pejović – direktorica, kao i Jelena Tomić – službenica u sektoru za medjunarodnu saradnju a u ime Uprave za kadrove - Svetlana Vuković, direktorica, ; Jadranka Djurković, pomoćnica direktorice; Djuro Nikač – pomoćnik direktorice; Milena Purlija – pomoćnica direktorice; Blazenka Dabanovic- načelnica sektora za planiranje I razvoj stručnog usavršavanja ; Marina Šaković - Viša savjetnica III u Sektoru za obuku I razvoj kadra, odsijek medjunarodna saradnja.

Tema sastanka je bila unapredjenje saradnje izmedju Uprave za kadrove i Policijske akademije.

Na sastanku su dogovorene smjernice budućeg djelovanja ove dvije institucije koje izmedju ostalog podrazumijevaju potpisivanje Sporazuma o saradnji kao i izradu Akcionog plana.

Unapređenje saradnje UzK - državni organi

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA DRŽAVNIH ORGANA U CILJU UNAPREĐENJA SARADNJE IZMEĐU UPRAVE ZA KADROVE I DRŽAVNIH ORGANA NA KOJE SE PRIMJENJUJE ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

Dana, 25.12.2014. godine u Upravi za kadrove, održan je sastanak sa predstavnicima državnih organa.

Sastanku su, u ime Uprave za kadrove prisustvovali direktorica Uprave za kadrove, Svetlana Vuković; pomoćnik direktorice za Sektor za postupak oglašavanja i praćenje sprovođenja propisa, Đuro Nikač; načelnica Odsjeka za praćenje sprovođenja propisa, Biljana Petrović Nedović i načelnica Odsjeka za sprovođenje internog, javnog oglasa i javnog konkursa i selekciju kandidata, Vladana Miranović.

Opširnije...

Radionica na temu "Izrada kadrovskog plana"

Održana radionica na temu "Izrada kadrovskog plana"

U Upravi za kadrove je dana 5.12.2014.godine održana radionica na temu "Izrada Kadrovskog plana"

Cilj ove radionice je bio upoznavanje državnih službenika sa zakonskom obavezom pripreme i izrade kadrovskog plana na nivou državnog organa, metodologijom za pripremu i izradu kadrovskog plana koju je pripremila Uprava za kadrove, kao i sa načinom popunjavanja tabela i izrade obrazloženja kroz praktičan rad. Takođe, na radionici je utvrđen krajnji rok u kojem državni organi treba da dostave nacrte kadrovskog plana Upravi za kadrove a to je 15.01.2015. godine, nakon čega Uprava za kadrove treba da objedini i Vladi uputi predlog kadrovskog plana.

Radionici je prisustvovalo 20 službenika koji su zaduženi za izradu nacrta kadrovskog plana.

Predavači su bili iz Uprave za kadrove i to: Djuro Nikač i Milena Purlija , pomoćnici direktorice Uprave za kadrove i Mileva Todorović i Leonora Dedivanović, načelnice u Upravi za kadove.

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU SEMINARA

Seminar "Etički kodeks" predviđen za 2.12.2014. godine se odlaže;

POZIV ZA PREDAVAČE ZA UPRAVNI POSTUPAK

U cilju unaprijeđenja kvaliteta Programa stručnog usavršavanja državnih službenika I namještenika za 2015/2016 godinu,

Uprava za kadrove u saradnji sa IPA projektom "Strengthening the Management of EU Funds and General Administrative Procedures" (Jačanje kapaciteta upravljanja EU sredstvima i opštih upravnih procedura) – finansiranim od strane EU

upućuje

P O Z I V

Svim zainteresovanim državnim službenicima, profesorima Univerziteta, (naučnim savjetnicima, redovnim i vanrednim profesorima), kao i svim zainteresovanim pojedincima sa znanjem iz Upravnog postupka i vještinama potrebnim predavaču, da se prijave za učešće u postupku odabira predavača/trenera za realizaciju specifičnog programa obuke na temu Upravni postupak.

Opširnije...

Seminar: „Upravljanje ljudskim resursima" za službenike Uprave carina

Uprava za kadrove u saradnji sa Upravom carina realizuje seminar na temu „Upravljanje ljudskim resursima". Seminar je namijenjen službenicima Uprave carina i održava se 24 i 25 novembra u prostorijama Uprave za kadrove(ul. Jovana Tomaševića 2A). Predavač je gospodin Velibor Bošković.

Opširnije...

Najava regionalne uporedne studije ReSPA-e, pod nazivom "Zloupotreba informacionih tehnologija " u zemljama Zapadnog Balkana

ReSPA predstavlja regionalnu uporednu studiju iz oblasti zloupotrebe informacionih tehnologija, koja će pokrivati cijeli Zapadni Balkan i ista ce se prezentirati dana 26.novembra 2014.godine u hotelu Internacional u Tirani, Albanija. Ova studija predstavlja novinu, pri čemu se osvrće na upotrebu informacionih tehnologija kao instrumenta za postojanje korupcije.

Opširnije

NAJAVA SEMINARA

 

Uprava za kadrove organizuje seminar na temu „Kadrovsko planiranje“. Predviđeni termini za realizaciju su 1, 5, 8 i 12 decembar 2014.godine. Seminar je namijenjen državnim službenicima.

Strana 1 od 19

 

obavještenja

Obavještenja kandidatima - arhiva Datumi provjere sposobnosti, Rezultati sa postupka provjere sposobnosti >> >>
Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) >>
Datum provjere sposobnosti [Osnovno državno tužilaštvo Podgorica, postavljeno 06.03.2015] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 09.02.2015.godine objavila za potrebe Osnovnog državnog tužilaštva... >>
Datum provjere sposobnosti [Upravni sud Podgorica, postavljeno 06.03.2015] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa koji je Uprava za kadrove, dana 05.02.2015.godine objavila za potrebe Uprav... >>
Datum provjere sposobnosti [Uprava za inspekcijske poslove; postavljeno 04.03.2015.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 26.01.2015. godine objavila za potrebe Uprave za inspekcijske poslove za r... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Drzavna revizorska institucija, postavljeno 04.03.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 19.01.2015. godine, za potrebe Državne revizorske institucije i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrd... >>
Datum provjere sposobnosti [Osnovni sud u Podgorici, postavljeno 04.03.2015] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa koji je Uprava za kadrove, dana 02.02.2015.godine objavila za potrebe Osnov... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, postavljeno 04.03.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 26.01.2015 godine, za potrebe Zavoda za socijalnu i... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Uprava za inspekcijske poslove, postavljeno 04.03.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 08.12.2014 godine, za potrebe Uprave za inspekcijske poslove koju je utvrdila ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Osnovni sud u Beranama, postavljeno 03.03.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana19.01.2015 godine., za potrebe Osnovnog suda u Berana... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstvo za infor. drustvo i telek.; postavljeno 03.03.2015.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove, dana 09.02.2015 godine objavila za potrebe Ministarstva za informaciono d... >>
Datum provjere sposobnosti [Zastitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore; postavljeno 03.03.2015.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 26.01.2015. godine objavila za potrebe Zaštitnika ljudskih prava i slobod... >>
Datum provjere sposobnosti [Uprava za inspekcijske poslove; postavljeno 03.03.2015.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 26.01.2015. godine objavila za potrebe Uprave za inspekcijske poslove za r... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Sekretarijat sudskog savjeta, postavljeno 03.03.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 03.01.2015. godine, za potrebe Sekretarijata sudskog savjeta i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdil... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstvo finansija; postavljeno 02.03.2015.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa, koji je Uprava za kadrove 26.01.2015. godine objavila za potrebe Ministars... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Drzavna revizorska institucija, postavljeno 02.03.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 19.01.2015. godine, za potrebe Državne revizorske institucije, i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvr... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstvo finansija-Uprava za nekretnine, postavljeno 02.03.2015] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa koji je Uprava za kadrove, dana 01.12.2014.godine objavila za potrebe Minis... >>
Datum provjere sposobnosti [Fond za zdravstveno osiguranje, postavljeno 27.02.2015] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 29.12.2014. godine objavila za potrebe Fonda za zdravstveno osiguranje, za... >>
Datum provjere sposobnosti [Generalni sekretarijat predsjednika Crne Gore; postavljeno 27.02.2015.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu između državnih organa, koji je Uprava za kadrove 07.02.2015. godine objavila za potrebe Generaln... >>
Datum provjere sposobnosti [Osnovni sud u Beranama, postavljeno 27.02.2015] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 08.12.2014.godine objavila za potrebe Osnovnog suda u Beranama održa... >>
Datum provjere sposobnosti [Uprava za inspekcijske poslove, postavljeno 26.02.2015] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 26.01.2015. godine objavila za potrebe Uprave za inspekcijske poslove, odr... >>
Datum provjere sposobnosti [Uprava za inspekcijske poslove, postavljeno 26.02.2015] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 26.01.2015. godine objavila za potrebe Uprave za inspekcijske poslove, za ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, postavljeno 25.02.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 31.01.2015. godine, za potrebe Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, i Rang Listu z... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, postavljeno 25.02.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 31.12.2014 godine., za potrebe Ministarstva poljopri... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Osnovni sud Bijelo Polje, postavljeno 25.02.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 22.12.2014 godine, za potrebe Osnovnog suda u Bijelom Polju, koju je utvrdila ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Vrhovni sud, postavljeno 24.02.2015]   Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa, objavljenog dana 31.12.2014. godine, za potrebe Vrhovnog suda Crne Gore i Rang Listu za izb... >>

Specifični programi obuke

specifichan program obuke

Publikacije

publikacije_mix_2_new

Korisni linkovi

KORISNI_LINKOVI
You are here: Home