Montenegrin

Metodologija za izradu kadrovskog plana

Stručni tim Uprave za kadrove je zajedno sa predstavnicima Ministrastva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija i Generalnog sekretarijata Vlade pripremio Metodologiju za izradu kadrovskog plana koja će služiti kao smjernica za organe uprave i druge državne organe u ispunjavanju svojih obaveza u pripremi kadrovskog plana a koji će doprinijeti uspostavljanju jedinstvenih standarda za upravljanje ljudskim resursima.

Metodologija

KIS - Evidencija Internog tržišta rada

Shodno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG", br. 39/11 i 66/12) i Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja centralne kadrovske evidencije i evidencije internog tržišta rada („Službeni list CG", br. 27/13) Uprava za kadrove je obezbijedila tehničke uslove za vođenje evidencije Internog tržišta rada u okviru centralne kadrovske evidencije, koja je sastavni dio Kadrovskog Informacionog Sistema (KIS), počev od 31. marta 2014. godine a što je dostupno svim državnim organima.

Obavještenje

Odlaže se seminar  ''Etički kodeks'' koji je predviđen za 22.04. 2014. godine.

Održana završna konferencija pod nazivom „Značaj upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi u Crnoj Gori ",

Dana 11.04.2014. godine sa početkom u 10:00 časova u Regionalnoj školi za državnu upravu – ReSPA u Danilovgradu, održana je završna konferencija pod nazivom „Značaj upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi u Crnoj Gori ", koju su organizovale Uprava za kadrove u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, uz podršku AAM projekta „Podrška Upravi za kadrove" i LOGINTS projekta „Podrška implementaciji Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu", koji su finansirani od strane Evropske unije.

Opširnije...

ODRŽANA XI SJEDNICA NACIONALNOG SAVJETA ZA OBUKU U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

 

U  Podgorici  je 02. 04. 2014. godine održana  XI sjednica Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi.

Sjednicom Savjeta je predsjedavao Branislav Đuranović, Predsjednik opštine Danilovgrad.

Sjednici su  prisustvovali:  Jadranka Vojinović, državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova, Miodrag Kanakraš, Predsjednik opštine Tivat, Veselin Vukčević, direktor Direktorata za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove,i Jadranka Đurković, pomoćnica direktorice Uprave za kadrove, Ljubinka Radulović, pomoćnik Generalnog sekretara Zajednice opština,  Blaženka Dabanović, načelnica sektora za planiranje obuka u Upravi  za kadrove  i  Peter Miklič, ekspert angažovan na projektu LOGINTS.

Savjet je usvojio Izvještaj o obukama u lokalnoj samoupravi u 2013. godini i donio  Plan  obuka za lokalnu samoupravu za period april-jul 2014.godine.

Opširnije...

STRUČNI ISPIT ZA RAD U DRŽAVNIM ORGANIMA

25.03.2014.

Na osnovu Uredbe o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima („Sl. list Crne Gore", br. 7/14) Uprava za kadrove je od 31. marta 2014. godine nadležna za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima. Od navedenog datuma, kandidati prijave za polaganje stručnog ispita dostavljaju Upravi za kadrove.

Stručni ispit za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja polaže se po programu koji sadrži sledeće predmete:

Opširnije...

Seminar „Unaprjeđenje konverzacijskih i komunikacijskih vještina“

U okviru projekta „ Jačanje kapaciteta nacionalnih vlasti za upravljanje i implementaciju Operativnog programa razvoja ljudskih resursa 2012-2013 sa posebnim fokusom na razvoj vještina engleskog jezika“, 10. i 11. marta 2014.godine u prostorijama Uprave za kadrove održan je Konverzacijski seminar za unaprjeđenje konverzacijskih i komunikacijskih vještina.

Opširnije...

Obavještenje

Otkazuje se seminar na temu "Izrada politika" čije realizacija je bila predviđena za sjutra (11.03.2014.), usled nemogućnosti predavača da isti održe.

Pojašnjenje u vezi javnih nabavki

Objašnjenje dijela tehničke specifikacije po Zahtjevu za dostavljanje ponuda šopingom br. 02-14/1860 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 27.02.2014 godine. Predmet javne nabavke je pružanje usluga štampanja po specifikaciji naručioca.

Poštovani ponuđači,

Obavještavamo vas da je jedno privredno društvo zatražilo objašnjenje dijela tehničke specifikacije sadržane u Zahtjevu za dostavljanje ponuda šopingom br. 02-14/1860 , objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 27.02.2014 godine .

Pitanje se odnosilo na sljedeće stavke:

Stavka br.4, Naziv: usluge štampe knjige tip 1.

Format: 160 x 235 mm

Obim: 312 str

Papir presvlake korice: Kunsdruck mat 135 g/m

Papir kniznog bloka: ofsetni 90 g/m

Stampa korica: 4/0

Stampa knjiznog bloka: 4/4

Dorada: tvrdi povez

Tiraz: 700 komada

Stavka br. 8, Usluge stampe Knjige tip 2.

Format: A4

Obim: 482 str

Papir korice: Kunsdruck mat 300 g/m

Papir kniznog bloka: offsetni 100 g/m

Stampa korica: 4/0

Stampa knjiznog bloka: 4/4

Dorada: meki povez, plastifikacija korice 1/0

Tiraz: 1000 kom

Stavka br.11, Naziv: usluge stampe knige tip 3.

Format: 230 x 270 mm

Obim: 278 str

Papir korice: Kunsdruck mat 300 g/m

Papir kniznog bloka: offsetni 100 g/m

Stampa korica: 4/0

Stampa knjiznog bloka: 2/2

Dorada: meki povez, plastifikacija korice 1/0

Tiraz: 1000 kom

Stavka br.13, Naziv: usluge stampe knjige tip 4.

Format: 165 x 237 mm – B5 portrait

Obim: 278 str

Papir korice: Kunsdruck mat 300 g/m

Papir kniznog bloka: offsetni 100 g/m

Stampa korica: 4/0

Stampa knjiznog bloka: 4/4

Dorada: meki povez, plastifikacija korice 1/0

Tiraz: 1000 kom

Stavka br.14, Naziv: usluge stampe knjige tip. 5 Tom I

Format: 165 x 237 mm – B5 portrait

Obim: 620 str

Papir korice: Kunsdruck mat 300 g/m

Papir kniznog bloka: offsetni 80 g/m

Stampa korica: 4/0

Stampa knjiznog bloka: 4/4

Dorada: meki povez, plastifikacija korice 1/0

Tiraz: 1000 kom

U vezi sa postavljenim pitanjem, strane su sa različitim tekstom.

Obavještenje

Seminar Primjena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti održaće se
10.03.2014. za službenike iz:

Ministarstva održivog razvoja i turizma

Ministarstva odbrane

Uprave za igre na sreću

Uprave za inspekcijske poslove

Osnovnog državnog tužilaštva Herceg Novi

Osnovnog suda Bijelo Polje

Osnovnog suda Danilovgrad

Osnovnog suda Bar

Fond PIO

 27.03.2014. za službenike iz:

Uprave policije

Uprave carina

Poreske uprave

ANB

Obavještenje

 

Datum održavanja seminara Prevencija korupcije je promijenjen, umjesto 27.februara seminar će biti održan 10.marta.

Program rada Uprave za kadrove za 2014.godinu

Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao organ koji shodno članu 63 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl.list Crne Gore, br. 05/12, 25/12, 61/12 i 20/13") vrši nadzor nad Upravom za kadrove, razmotrilo je Program rada Uprave za kadrove za 2014.godinu dostavljen aktom br. 04-1439 od 10.02.2014.godine i na isti daje saglasnost.

Program rada Uprave za kadrove za 2014.godinu

Prvi sastanak „Mreže za upravljanje ljudskim resursima"

Uprava za kadrove, u saradnji sa IPA projektom „Podrška Upravi za kadrove" koji se finansira iz sredstava EU i projektom NICO, dana 13. februara sa početkom u 10 časova, održala je prvi sastanak „Mreže za upravljanje ljudskim resursima". Cilj prvog sastanka kom su prisustvovali službenici jedinica za ljudske resurse različitih državnih organa, bio je upoznavanje sa pojmom Mreže, njenim mehanizmima, organizacijom, Konceptualnim dokumentom za uspostavljanje mreže i Akcionim planom. Ovi službenici su ranije upoznati sa idejom osnivanja mreže i putem upitnika izrazili interesovanje za određena pitanja iz oblasti ljudskih resursa, kao što su zapošljavanje i selekcija, obuka i razvoj, ocjenjivanje i sl.

Mreža za upravljanje ljudskim resursima, kao ideja, nastala je nakon formalnog razmatranja prednosti uspostavljanja mreže stručnjaka koji se bave pitanjem ljudskih resursa u Crnoj Gori. Uprava za kadrove je 6. novembra 2013. godine u saradnji sa projektom koji se finansira iz EU sredstava i bilateralnim projektom Velike Britanije, organizovala Konferenciju pod nazivom "Jačanje kapaciteta javnih institucija za upravljanje ljudskim resursima ".

Opširnije...

Strana 1 od 25

 

obavještenja

Obavještenja kandidatima - arhiva Datumi provjere sposobnosti, Rezultati sa postupka provjere sposobnosti >> >>
Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstvo prosvjete, postavljeno 24.04.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 12.02.2014. godine, za potrebe Ministarstva prosvjete, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mje... >>
Datum provjere sposobnosti [Državna revizorska institucija; postavljeno 23.04.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 24.02.2014. godine objavila za potrebe Državne revizorske institucije održati dana 30.04.201... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, objavljen 01.03.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 01.03.2014. godine, za potrebe Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vrše... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Sekretarijat za razvojne projekte, objavljen 24.02.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 24.02.2014. godine, za potrebe Sekretarijata za razvojne projekte, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslov... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije; postavljeno 23.04.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti za kandidate koji su se prijavili za radna mjesta u Sektoru kriminalističke policije i Specijalnoj antiterorističkoj jedinici, po javnom... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Uprava za inspekcijske poslove, objavljeno 12.02.2014.] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 12.02.2014. godine, za potrebe Uprave za inspekcijske poslove, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandid... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Osnovni sud Podgorica, objavljeno 03.02.2014.] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 03.02.2014. godine, za potrebe Osnovnog suda u Podgorici, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata z... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije; postavljeno 22.04.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti za kandidate koji su se prijavili za radna mjesta u Forenzičkom centru, po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 30.12.2013. godine ob... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije; postavljeno 22.04.2014]   Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 30.12.2013. godine objavila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave polici... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije; postavljeno 22.04.2014]   Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 30.12.2013. godine objavila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave polici... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije; postavljeno 22.04.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 30.12.2013. godine objavila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave policije z... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije, postavljeno 22.04.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 30.12.2013. godine objavila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave policije, ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva finansija – MInistartsva vanjskih poslova i evropskih integra... Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 12.02.2014.godine, za potrebe Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva finansija - Poreska uprava, 30.12.2013] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 30.12.2013. godine, za potrebe Ministarstva finansija – Poreske uprave, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, postavljeno 22.04.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa, koji je Uprava za kadrove 10.02.2014. godine objavila za potrebe Ministarstva vanjskih poslova... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstvo unutrašnjih poslova, postavljeno 22.04.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa, koji je Uprava za kadrove 12.02.2014. godine objavila za potrebe Ministarstva unutrašnjih pos... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva saobraćaja i pomorstva, postavljeno 17.04.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 15.02.2014.godine objavila za potrebe Ministarstva saobraćaja i pomorstva, za radna mjes... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Zavod za školstvo, objavljen 15.02.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 15.02.2014. godine, za potrebe Zavoda za školstvo, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta... >>

Poziv na saradnju

poziv-prevachima-na-saradnj

Metodologija

korica_metodologija_za_sistematizaciju_2010_new

Publikacije

publikacije_mix_2_new

Korisni linkovi

KORISNI_LINKOVI

Specifični programi obuke

specifichan program obuke

ReSPA

ReSPA_2_new

Fotografije

You are here: Home