Montenegrin

Uprava za Kadrove Crne Gore

Radionica na temu: Izrada propisa

Dana 10.09.2014.godine u 10h u hotelu „Podgorica" Uprava za kadrove je u saradnji sa SIGMA ekspertima (Klas Klaas i Anke Freibert) održala radionicu na temu "Izrada propisa".

Pored predstavnika Uprave za kadrove i SIGMA eksperata sastanku su prisustvovali i predstavnici Generalnog sekretarijata Vlade, Ministarstva unutrašnjih poslova i Sekretarijata za zakonodavstvo koji su neposredno angažovani na poslovima koji se odnose na izradu propisa. Na sastanku je predstavljen Nacrt programa obuke za izradu propisa u Crnoj Gori, gdje su prisutni imali mogucnost da se na isti izjasne, i da daju svoje sugestije za unaprjeđenje kako procesa izrade propisa, tako i buduceg programa.

Opširnije...

Na osnovu člana 5 Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem ("Sl. list Crne Gore", br. 38/12), i čl. 3 stav 1 i člana 4 Pravilnika o načinu objavljivanja javnog poziva, postupku i kriterijumima za stručno osposobljavanje ("Sl. list Crne Gore", br. 46/12) Uprava za kadrove, raspisuje:

JAVNI POZIV

za učešće u programu stručnog osposobljavanja

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE

Uprava za kadrove uz podršku SIGMA (Support for improvement in Governance and Manamgement) u cilju poboljsanja procesa izrade zakona i jačanja kapaciteta zaposlenih koji u ovom procesu učestvuju, utvrđuje program obuke „Izradu propisa". S tim u vezi, biće organizovan sastanak kojem će biti predstavljen nacrt Programa nakon čega će se pristupiti finalizaciji istog.

Sastanak će biti održan 10.09.2014.godine u hotelu „Podgorica" sa početkom u 10h.

„Jačanje vještina rane identifikacije potencijalnih slučajeva trgovine ljudima u Crnoj Gori"

Uprava za kadrove u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima realizuje 3 seminara na temu „Jačanje vještina rane identifikacije potencijalnih slučajeva trgovine ljudima u Crnoj Gori". Kako je trgovina ljudima teško krivično djelo koje se često javlja u formi organizovanog kriminala i kao takvog ga karakteriše prikrivenost, identifikacija žrtava trgovine ljudima/djecom predstavlja izuzetno složen i zahtjevan zadatak.

Cilj seminara je razvijanje i unapređenje stručnih vještina za proaktivnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima od strane predstavnika institucija koje u skladu sa opisom posla koji obavljaju mogu doći u kontakt sa potencijalnim i žrtvama trgovine ljudima/djecom.

Ciljna grupa na seminarima socijalni radnici, inspekcijske službe, zdravstveni radnici, zaposleni u Zavodima za zapošljavanje, u prihvatilištu za strance kao i u Centru za azilante.

Seminari se organizuju u Podgorici 29. i 30. septembra u prostorijama Uprave za kadrove sa početkom u 09:30h, u Baru, u prostorijama opštine Bar, 03. oktobra sa početkom u 10h za službenike južne regije i u Bijelom Polju, u prostorijama opštine Bijelo Polje, 10. oktobra sa početkom u 10h za službenike sjeverne regije.

Konferencija teoretičara i praktičara: „Upravno pravo EU i njegov uticaj na proces reforme javne uprave i integracije u evropski upravni prostor zemalja Jugoistočne Evrope"

 

Direktorica Uprave za kadrove, Svetlana Vuković sa saradnicama, Jadrankom Đurković, pomoćnicom direktorice i Ljiljom Čvorović, načelnicom, učestvovala je na Konferenciji SEELS mreže u Zagrebu.

U organizaciji Mreže pravnih fakulteta zemalja jugoistočne Evrope –pravnici za Evropu (SEELS NETWORK – Lawyers for Europe) uz podršku Otvorenog fonda za region JIE (ORF GIZ), na Zagrebačkom pravnom fakultetu 4. i 5.septembra 2014. godine održana je dvodnevna konferencija teoretičara i praktičara na području javne uprave, pod nazivom: „Upravno pravo EU i njegov uticaj na proces reforme javne uprave i integracije u evropski upravni prostor zemalja Jugoistočne Evrope"

Učesnici konferencije u Zagrebu su predstavnici akademske zajednice i praktičari na području javne uprave zemalja Jugoistočne Evrope: Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije, te predstavnici Azerbejdžana, Gruzije i Jermenije .

U fokusu konferencije u Zagrebu su 4 glavna područja:

1. Uticaj Lisabonskog ugovora na upravno pravo;

2. Evropski kodeks dobrog postupanja uprave;

3. Ka kodifikaciji upravnog procesnog prava EU;

4. Evropeizacija upravnog prava

Opširnije...

Strana 3 od 71

You are here: Home